Какво трябва да знае и може детето в края…

Целта на този текст е да запознае родителите със съдържанието на учебната програма. Като съм се постарала всичко да е максимално кратко и ясно. Информацията в следващия текст е изцяло копирана от официалните учебни програми.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=1699

Обучението по математика в I клас е насочено към овладяването на базисни знания и умения в областта на аритметиката и геометрията. Целенасочено се работи за овладяване на математическа терминология и на умения за общуване с използване на математически език при решаването на практически ситуации.

Аритметичните и геометрични знания са представени в единство, като водещи са аритметичните знания.

Уменията за решаване на текстови задачи с едно пресмятане се изграждат системно чрез всяка тема.

Изучават се геометричните фигури – отсечка, триъгълник, квадрат, кръг, правоъгълник. Овладяват се начални умения за чертане в квадратна мрежа. Учениците са запознават с мерните единици – килограм, сантиметър, час, стотинка, лев.

Знания и умения, които трябва да имат учениците в края на учебната година

  1. Числата от 0 до 5

Учениците познават количествените характеристики и цифрите на тези числа. Могат да броят в прав и обратен ред. Изразяват математическите отношения „повече“, „по-малко“ и „толкова, колкото“ със знаците > , < и = . Разбират смисъла на аритметичните действия събиране и изваждане. Боравят с понятията сбор и разлика. Използват знаците + и – .

  1. Числата от 5 до 10

Учениците познават количествените характеристики на числата и техните цифри; броят в прав и обратен ред; сравняват по големина; извършват действията събиране и изваждане.

Могат да събират три и повече числа.

Решават устно текстова задача с едно пресмятане.

Умеят да работят с мерните единици – килограм, стотинка, лев.

  1. Числата от 11 до 20

Учениците разбират смисъла на математическите понятия единица и десетица.

Могат да четат и да записват цифри.

Умеят да броят в прав и обратен ред, сравняват по големина.

Разпознават точка и отсечка; използват линия за измерване и чертане на отсечка. Работят с мерната единица сантиметър.

  1. Събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване

Извършват действията събиране и изваждане без преминаване с числата до 20. Работят с математическите понятия събираемо, събираемо, сбор.

Област геометрия – разпознават правоъгълник, връх, страна, триъгълник, квадрат. Могат да измерят дължините на страните; чертаят правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа.

Област текстови задачи – познават елементите на текстовата задача – условие, числови данни, въпрос. Могат да решат текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.

  1. Събиране и изваждане до 20 с преминаване

Извършват действията събиране и изваждане с преминаване с числата до 20. Работят с математическите понятия умаляемо, умалител, разлика. Правят проверка на действие изваждане с действие събиране.

Област текстови задачи – съставят текстова задача по илюстрация или числов израз. Решават текстови задачи с включени словосъчетания „ с … повече“ и „с … по-малко“.

Работят свободно с понятието час и могат да определят кръгли часове върху аналогов часовник.

  1. Числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Познават числата от 20 до 100 по десетици, техните означения с цифри. Могат да броят в прав и обратен ред. Могат да сравняват по големина тези числа и да извършват с тях действията събиране и изваждане.

Оценяване

Текущите писмени работи се оценяват чрез кратка и аргументирана рецензия на оценяващия.

В края на учебната година се прави диагностика и оценка на изходното ниво.