Какво трябва да знае и може детето в края…

Целта на този текст е да запознае родителите със съдържанието на учебната програма. Постарала съм се  всичко да е максимално кратко и ясно. Информацията в следващия текст е изцяло копирана от официалните учебни програми.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=1699

Целите на обучението по БЕЛ в първи клас се свързват с „началното ограмотяване“. Това понятие включва: техники за четене и писане, в единство с разбирането на прочетеното и написаното; разпознаване и използване на езиковите единици – текст, изречение, дума, сричка, звук.

В края на учебната година ученикът трябва да може да борави практически с езиковите понятия:

–  звукове и букви

– видове звукове и букви – съгласни, гласи, ръкописни, печатни, главни, малки

– особени звукове и букви – й, йо, ьо, щ, ю, я, дз, дж

– сричка

– дума

Трябва да разбира смисловата цялост на изречението, да може да свързва правилно думите в него, да определя границите на изречението в текста.

Трябва да пише вярно и четливо; да може да пренася части от дума на нов ред; да съставя и озаглавява кратък писмен текст по серия от картини – 4, 5 изречения; да пише под диктовка.

Трябва да може да прочита и разбира литературните произведения, представени в учебното съдържание; да преразказва съдържанието на повествователен текст; да може да отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на литературните произведения; да разпознава приказка, стихотворение, разказ, гатанка; да рецитира наизуст кратки стихотворения.

Примерни дейности за овладяване на необходимите знания и умения:

– звуко – буквен анализ на думите

– писане под диктовка на букви, думи, изречения, текст

– описване на наблюдаван предмет

– поправяне на допуснатите грeшки с помощта на учителя

– писане на кратък текст чрез самодиктовка

– четене наум и на глас на художествен текст

– задаване на въпроси по съдържанието на изучавано фолклорно или литературно произведение

Оценката на учениците се отбелязва само с качествени показатели. В края на учебната година се оценява изходното ниво на знанията и уменията на първокласниците.