Какво трябва да знае и може детето в края…

Целта на този текст е да запознае родителите със съдържанието на учебната програма. Като съм се постарала всичко да е максимално кратко и ясно. Информацията в следващия текст е изцяло копирана от официалните учебни програми.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=1699

Учебният предмет Околен свят в I клас е насочен към обогатяване на опита на децата спрямо близката природна и обществена среда. С помощта на комплекс откривателски дейности за наблюдение, изследване, класифициране и пр. Първокласниците се учат да разбират себе си и околния свят.

Познавателният процес се осъществява при строго съобразяване с дейностния подход, където основната педагогическа ориентация е свързана с включването на малкия ученик в разнообразни по характер самостоятелни изследователски задачи, значими за самия него.  

Глобалните теми, които се разглеждат в часовете по Околен свят са: семейството и училище; роден край; сезоните; растителен и животински свят; здраве и чистота; празници и обичаи.

В края на учебната година ученикът трябва да може да проведе дискусия свързана с изучаваните теми – да може да отговаря аргументирано на въпроси свързани с тяхното съдържание.

Трябва да може да извършва наблюдения и проучвания на обекти и природни явления.

В същността си обучението по Околен свят е анализ и коментар на всичко, което заобикаля детето в ежедневието му.

Оценяването на знанията не е свързано с обясняване на понятия, формулиране на определения или наизустяване и цялостно възпроизвеждане на конкретна текстова информация.

Доминираща е устната проверка . Тя е насочена към практически умения, свързани с проучване на факти, събиране на информация и прилагане на изучените знания за природата и обществото в конкретна практическа ситуация.

В края на учебната година се извършва диагностика на изходното ниво.